Wetgeving en Privacy

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 
In deze wet (WGBO) zijn de rechten en plichten van de patiënt en de zorgverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. Deze wet heeft dus ook betrekking op de relatie die de logopedist heeft met de patiënt.

De wet stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn:

 • informatieplicht: de logopedist verstrekt informatie die de patiënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid. Deze informatie is afgestemd op (het niveau van) de patiënt. De nadruk ligt op het ‘samen beslissen’. De logopedist voert tijdig overleg met de patiënt waarbij de patiënt ook wordt uitgenodigd tot het stellen van vragen. Daarnaast dient de patiënt geïnformeerd te worden over: de mogelijkheid af te zien van behandeling, andere onderzoeken en behandelingen door andere zorg- en/of hulpverleners, de uitvoeringstermijn van de behandeling en de verwachte tijdsduur daarvan.
 • toestemmingsvereiste: voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de patiënt vereist. De patiënt kan deze toestemming alleen geven als hij goed geïnformeerd is (zie informatieplicht);
 • dossierplicht: de logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de patiënt zoals de gezondheid van de patiënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens;
 • bewaarplicht: het dossier moet 20 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf de laatste wijziging in het dossier. Het dossier wordt bewaard conform de privacywetgeving.
 • vernietiging: de logopedist is verplicht het dossier te vernietigen, binnen 3 maanden na het verzoek van de patiënt en na 20 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd;
 • geheimhoudingsplicht: aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de patiënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de patiënt is verkregen.
 • inzagerecht van nabestaanden: Nabestaanden hebben een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden patiënt. Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:
  (1) wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;
  (2) wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;
  (3) ‘voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang;
  (4) voor de ouders en voogd van een overleden kind < 16 geldt een bijzondere regeling voor inzage.

Daarnaast heeft de patiënt een aantal rechten waar de logopedist rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de patiënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.

Privacy beleid (op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679)
Kinderlogopedie Heemskerk gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Kinderlogopedie Heemskerk deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Kinderlogopedie Heemskerk bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Kinderlogopedie Heemskerk houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Kinderlogopedie Heemskerk vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens. Kinderlogopedie Heemskerk informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Kinderlogopedie Heemskerk informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Kinderlogopedie Heemskerk informeert patiënten indien Kinderlogopedie Heemskerk bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Klik hier voor het privacyreglement van de praktijk.