Sensorische Informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking (SI) is het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen wordtgeregistreerd. Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. De sensorische informatieverwerking speelt een essentiële rol in de algeheleontwikkeling van kinderen, zoals de motorische ontwikkeling, spraaktaalontwikkeling, leerontwikkeling en de sociaal- emotionele ontwikkeling. Als de sensorische informatieverwerking niet goed verloopt kunnen uiteenlopende en dikwijls verwarrende problemen ontstaan. Kinderen worden bijvoorbeeld door bepaalde zintuiglijke prikkels opvallend druk of reageren fel en emotioneel op prikkels die wij nauwelijks waarnemen, bijvoorbeeld sterk en direct reageren op achtergrondgeluid. Ook het tegengestelde is mogelijk. Kinderen voelen prikkels nauwelijks en hebben in vergelijking met andere kinderen meer prikkels nodig om adequaat te kunnen reageren en functioneren, zoals te grote stukken doorslikken of niet voelen dat er nog eten rondom of in de mond zit. Omdat er dikwijls geen duidelijke fysieke oorzaken zijn worden sensorische informatieverwerkingsstoornissen niet altijd herkend, terwijl ze de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten kunnen belemmeren.
In de logopedische praktijk worden kinderen aangemeld waarbij de sensorische informatieverwerking zich niet goed ontwikkelt. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor de  mondmotorische-, spraaktaal-,  en articulatieontwikkeling, maar ook voor de ontwikkeling van de luistervaardigheden en op het gebied van eten en drinken.

We kunnen bij deze kinderen bijvoorbeeld de volgende problemen zien:

  • slordig eten, veel morsen, niet goed kauwen, veel bijten op kleding, ‘inspannings’kwijlen;
  • uitspraakfouten en omdraaiingen (prateldik is prikkeldraad);
  • neiging tot een te hoog spreektempo, mompelend en binnensmonds spreken;
  • problemen met het regelen van de ademing;
  • lange zinnen zijn grammaticaal moeilijk, slordige zinsbouw;

Logopedie en sensorische informatieverwerkingstherapie
Tijdens het logopedisch onderzoek wordt gekeken naar de wijze en mate van sensorische informatieverwerking in relatie tot de logopedische problemen. In de behandeling zal de sensorische informatieverwerking gecombineerd worden met de logopedische oefeningen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Sensorische informatieverwerkingstherapie vindt op een speelse manier plaats. Het aanbod van materialen is zeer gevarieerd zodat de zintuigen op diverse manieren aangesproken kunnen worden, zoals een grote bal, zitbal, ballenbak, loopschildpad, kruiptunnel, blokken om overheen te stappen, hoepels en diverse blaas- en zuigmaterialen.

Er wordt regelmatig samengewerkt met een kinderfysiotherapeut of een kinderergotherapeut.