Goed om te weten

Kwaliteitsregister Paramedici
De logopedisten van Kinderlogopedie Heemskerk staan allen geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

download

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Kwaliteitscyclus Logopedie
Sinds 2014 laat onze praktijk iedere 2 jaar vrijwillig de kwaliteitstoets/audit logopedie uitvoeren door een onafhankelijk auditbureau. De kwaliteitstoets is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie.
In 2020 heeft onze beroepsvereniging de kwaliteitscyclus verder doorontwikkeld om zo het kwaliteitsproces nog beter vorm te geven. Op 24 november 2020 hebben wij de eerste visitatie gehad en hebben wij als team, onder begeleiding van de auditor, kwaliteitsdoelen voor de praktijk bepaald voor het komende jaar.

De kwaliteitscyclus wordt uitgevoerd door auditors van het onafhankelijk Auditbureau KIWA.

Klachten- en geschillenregeling
De logopedisten in onze praktijk doen er alles aan goede zorg te verlenen. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische behandeling, dan is het belangrijk dat te bespreken met uw behandelend logopedist. Als de logopedist niet weet dat u niet tevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Komt u er niet uit met de behandelend logopedist dan kunt u uw klacht neerleggen bij Bregje Hollanders (praktijkhouder). Zij zal dan samen met u en de behandeld logopedist zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing voor beide partijen. Lukt het niet om tot een goede oplossing te komen dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.  De logopedisten van Kinderlogopedie Heemskerk zijn hierbij aangesloten. Klik hier voor de praktijkinformatie over de Klachten- en Geschillenregeling Paramedici.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee.  Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat de beroepskracht moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld opgesteld voor onze beroepsgroep en de meldcode van Kinderlogopedie Heemskerk sluit hierop aan. Tevens hebben alle logopedisten binnen onze praktijk scholing gevolgd omtrent het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nivel Zorgregistraties eerstelijn
Onze praktijk doet mee aan landelijke tellingen van Nivel Zorgregistraties eerstelijn. Meer informatie hierover leest in deze folder.